BV Rooi
Basketball Vereniging Rooi
BV Rooi Facebook
 
 

Beleid en aanpak grensoverschrijdend gedrag BV Rooi

BV Rooi - Beleid en aanpak grensoverschrijdend gedrag 

1 BV Rooi is een veilige omgeving

BV Rooi is een veilige omgeving voor jeugdleden, seniorleden, trainers/coaches, scheidsrechters, bestuursleden en bezoekers en andere mensen op de een of andere manier betrokken bij BV Rooi. We staan geen grensoverschrijdend gedrag toe en treden hier tegen op.

BV Rooi wil dat Iedereen zich welkom voelt bij de basketbalvereniging. Dit moeten we samen bereiken en waarborgen. Deze informatie zetten we ook op onze website en delen op social media. En we bespreken het in het bestuur, in commissies en tijdens de ledenvergaderingen. Leden kunnen altijd terecht bij een vertrouwenspersoon. Dit is Katelijne van der Vleuten, telefoon 06-50218258.

Hoe we zorgen voor een veilige omgeving voor iedereen binnen de vereniging is in dit document verwoord. Het is een belangrijke taak voor bestuurders en trainers/coaches. Hoe voorkomen we grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten, discriminatie en seksuele intimidatie? Wat we doen als het zich toch voordoet, is hieronder uitgewerkt.

2 Gedrag dat we niet willen

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Met grensoverschrijdend gedrag bedoelen we omgangsvormen die door de persoon, die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren. Grensoverschrijdend gedrag in de sport is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non verbale, digitale of fysieke zin, die: - door de persoon, die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren - en/of als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten - én plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het beoefenen van de sport waar de spelregels/reglementen niet in voorzien. In het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende, sociaal onveilige, of kwetsende situatie wordt gecreëerd. Wanneer we het hebben over grensoverschrijdend gedrag is de ervaring van de sporter leidend. Dit wil zeggen dat wanneer een sporter zegt ongewenst gedrag te ervaren deze uiting serieus genomen moet worden. Globaal gezien onderscheiden we de volgende gedragingen als grensoverschrijdend gedrag: seksueel misbruik, discriminatie, pesten, bedreiging, belediging en mishandeling. 

Wat is discriminatie? 

Discriminatie is een vorm van uitsluiting, vijandige bejegening, bedreiging of geweld op basis van herkomst, kleur, ras, godsdienst of seksuele gerichtheid van de ander. Realiseer je echter als bestuurder dat discriminatie ook bij je eigen vereniging kan voorkomen. Het is niet altijd zichtbaar of een homoseksuele sporter of iemand met een andere huidskleur zich veilig voelt. Maak dit bespreekbaar door aan het begin van het seizoen bij het maken van afspraken expliciet te benoemen dat iedereen welkom is bij de vereniging en treedt op bij ongewenste opmerkingen en grappen. Discriminatie is een gevoelig onderwerp, maar spreek leden desondanks aan op deze vorm van grensoverschrijdend gedrag. Als iemand niet aangesproken wordt, lijkt het alsof discriminerend gedrag binnen de vereniging acceptabel is. Wat begint met enkele foute grapjes kan uitmonden in een onveilige sfeer waarin mensen niet langer plezierig sporten of niet zichzelf durven te zijn. 

Wat is seksuele intimidatie? 

Seksuele intimidatie komt helaas ook voor binnen sportverenigingen. Denk aan trainers of verzorgers die seksuele toenadering bijvoorbeeld bij jeugdsporters of sporters met een verstandelijke handicap of denk aan seksueel ongewenst gedrag tussen sporters onderling. Het kan gaan om kleine vormen, om seksueel getinte opmerkingen, maar ook om structureel misbruik. Als het zich voordoet kan het voor de slachtoffers en de sportomgeving ingrijpende gevolgen hebben. Bij seksuele intimidatie is het van groot belang aparte maatregelen te nemen. Ga daarbij zorgvuldig te werk. 

 Wat is pestgedrag? 

Pesten is niet hetzelfde als plagen. Bij plagen zijn kinderen min of meer aan elkaar gewaagd. Het gebeurt in een veilige sfeer. Pesten is bedreigend en systematisch. Bij pestgedrag voelt een kind zich ongelukkig door de confrontatie met vervelend of agressief gedrag en/of buitensluiting. 

Hoe herken je pesten? 

Soms zie je dat kinderen worden uitgescholden, vernederd of fysiek belaagd. Maar vaak is pestgedrag niet zichtbaar. Je ziet dan wel dat een sporter: - meer teruggetrokken is; - zich angstig en onzeker gedraagt; - niet meer enthousiast meedoet in het team of de groep. Pestgedrag vindt plaats op en rond het sportveld of online via social media.

3. Preventie en aanpak grensoverschrijdend gedrag

We willen dat iedereen in en om de vereniging met respect omgaat met elkaar, met de materialen en met de accommodaties. We spreken elkaar aan als we fout gedrag zien of we melden het bij het bestuur. Je kan natuurlijk altijd bij iemand anders die vertrouwt te rade gaan. Ook is er een vertrouwenspersoon die jouw verhaal kan aanhoren.

De gedragsregels voor begeleiders (van NOC*NSF) staan in het tuchtrecht van de NBB. 

Nieuwe vrijwilligers

Bij het aannemen van nieuwe vrijwilligers voert het bestuur een gesprek om na te gaan of de persoon dezelfde dingen belangrijk vindt. Het bestuur kan referenties vragen en checken of vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (www.gratisvog.nl).

Vertrouwenscontactpersoon

BV Rooi zorgt dat er een vertrouwenspersoon is. Dit is Katelijne van der Vleuten, telefoon 06-50218258. Deze persoon is regelmatig in de sportzaal en is ook via bestuur@bvrooi.nl te bereiken. In het geval dat er tijdelijk geen vertrouwenspersoon binnen de club is, kan de vertrouwens­contact­persoon van de NBB en/of het Vertrouwenspunt Sport worden benaderd. Zie hiervoor:

https://www.basketball.nl/basketball/grensoverschrijdend-gedrag/vertrouwenscontactpersoon/

https://centrumveiligesport.nl/voor-en-over-professionals/vertrouwenspersoon-sport/essenti%C3%ABle-informatie-professionele-vertrouwenspersonen

Een melding wordt opgevolgd

Het bestuur onderneemt actie bij signalen of klachten over grensoverschrijdend gedrag. Dit kan ook de inzet van de vertrouwenscontactpersoon zijn, die hierin een centrale rol speelt . Iedereen in de vereniging moet alert zijn op signalen en ze serieus nemen.

Gevallen van grensoverschrijdend gedrag worden binnen de vereniging bekend gemaakt en ook de bevinden na onderzoek. Duidelijk gemaakt wordt welk gedrag niet getolereerd wordt.

Soms is communicatie nodig met het bestuur van de andere vereniging of de bond. Het bestuur kan ook de vertrouwenscontactpersoon van de NBB of het Vertrouwenspunt Sport (0900 - 202 55 90) bellen voor een eerste opvang en advies en kun je gekoppeld worden aan een vertrouwenspersoon of adviseur van NOC*NSF. Zowel voor slachtoffers, beschuldigden als de betrokken sportorganisaties. 

Sanctiebeleid

De NBB handhaaft de spelregels en bestraft individuele leden die deze overtreden. Maar er zijn misdragingen waartegen de NBB niet kan optreden. Voorbeelden van misdragingen waartegen de NBB niet kan optreden zijn:

• Misdragingen van doelgroepen die geen lid zijn van de NBB (toeschouwers/ouders);

• Misdragingen buiten wedstrijden om;

• Overtredingen die niet bij de NBB terechtkomen.

Tegen deze overtredingen treedt BVRooi zelf op. Zie voor de procedure bij een overtreding, de bijlage.

Een aantal voorbeelden van misdragingen en van mogelijke sancties:

Soorten misdragingen

• Wangedrag tijdens wedstrijden door spelers/coaches dat niet geleid heeft

tot een wedstrijdstraf;

• Wangedrag langs de lijn door ouders/toeschouwers;

• Frequent wangedrag tijdens wedstrijden;

• Spelers die meerdere diskwalificerende fouten per seizoen krijgen;

• Coaches die meerdere keren worden weggestuurd door de scheidsrechter;

• Plegen van vernieling of diefstal op de accommodatie

• Geven van overlast op de sportaccommodatie;

• Overmatig alcoholgebruik, pesten, beledigen, discrimineren.

 

Sancties die door het bestuur kunnen worden opgelegd.

• Een gesprek met bestuur, coach of commissie;

• Een alternatieve straf;

• (Tijdelijke) uitsluiting van deelname aan verenigingsactiviteiten;

• (Tijdelijke) ontzegging van de toegang tot de accommodatie;

• Royement.

 

Bij een melding die onderzocht moet worden stelt het bestuur een onafhankelijke commissie in uit leden afkomstig uit alle geledingen van de vereniging. Deze commissie heeft als taak het wangedrag te inventariseren, hoor en wederhoor toe te passen, een uitspraak te doen over het wangedrag en eventueel een sanctie op te leggen.

Procedure Sanctiebeleid

 

1. Aanspreken

2. (Voorwaardelijke) straf/schorsing/ uitsluiting

3. Schorsing/ uitsluiting

4. Langdurige

schorsing / royement

Voorbeelden van vergrijpen

-        te laat komen

-        niet (tijdig) afmelden

-        niet netjes omgaan met materiaal

-        niet aanwezig zijn bij extra activiteiten

-        bij niet positief aanmoedigen/stimuleren/aanspreken team, tegenstander, scheidsrechter, eigen kind

-        bij niet voldoen aan team- en clubtaken (zonder te ruilen en/of te berichten)

-        licht fysiek geweld (duwen, trekken)

-        licht verbaal geweld (schelden zonder ziektes en kwetsende verwijzingen)

-        het veld betreden zonder toestemming van de scheidsrechter (alleen als je niet deelneemt aan de wedstrijd)

-        herhaaldelijk gedrag uit de eerste fase

-        fysiek geweld (schoppen, slaan, kopstoot)

-        verbaal geweld

-        weigeren het speelveld te verlaten

-        discrimineren

-        alcoholmisbruik

-        herhaaldelijk gedrag uit fase 2

-        diefstal

-        drugsgebruik

-        vandalisme

-        ernstig verbaal geweld

-        ernstig fysiek geweld

-        overige excessen

-        herhaaldelijk gedrag uit fase 3

Actie

Aanspreken door trainer, begeleider of bestuurslid naar aanleiding van een licht vergrijp.

Na (meermalen herhaling van) ongewenst gedrag wordt een verslag geschreven en overhandigd aan de sanctiecommissie.

Na (meermalen herhaling van) ongewenst gedrag wordt een verslag geschreven en overhandigd aan de sanctiecommissie.

Na (meermalen herhaling van) ongewenst gedrag of excessief gedrag wordt een verslag geschreven en overhandigd aan de sanctiecommissie.

Maatregel

Maximaal drie keer aanspreken, daarna volgt officiële waarschuwing door trainer, leider of bestuurslid. Eventueel in samenspraak met de sanctiecommissie.

De sanctiecommissie bepaalt in overleg met betrokken trainer/leider of er een voorwaardelijke of onvoorwaardelijke straf/schorsing gegeven

moet worden.

De sanctiecommissie bepaalt in overleg met betrokken trainer/leider en het bestuur de duur van de schorsing/ ontzegging toegang sportaccommodatie.

De sanctiecommissie bepaalt in overleg met betrokken trainer/leider en het bestuur of er wordt overgegaan tot een langdurige schorsing/ ontzegging toegang sportaccommodatie

of royement.