BV Rooi
Basketball Vereniging Rooi
BV Rooi Facebook
 
 

Privacy Reglement BV ROOI

Je privacy

BV Rooi is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij je in dit Privacy Reglement heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop BV Rooi persoonsgegevens verwerkt van haar leden en bezoekers van haar website.

Uiteraard worden persoonsgegevens van onze leden en bezoekers van onze website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt BV Rooi zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Reglement;
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

BV Rooi is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy Reglement, of in algemenere zin, vragen hierover hebt of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Waarvoor verwerken wij je persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor BV Rooi persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt BV Rooi persoonsgegevens van jou:

 • Wanneer je lid bent bij BV Rooi om je te kunnen informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden. BV Rooi neemt je gegevens op in het bestand:
  • om je te kunnen aanmelden bij de NBB, indelen in een team en indelen voor taken;
  • voor het uitvoeren van incasso, uitnodigen voor en informeren over club, team en basketbal gerelateerde informatie, zoals de ALV en toernooien;
  • voor de registratie van de aanvraag VOG verklaring voor vrijwilligers.
 • Wanneer je de website bezoekt (zie: gebruik van cookies).

 

Welke persoonsgegevens worden vastgelegd

BV Rooi verwerkt alleen persoonsgegevens die benodigd zijn voor het uitvoeren van verenigingstaken. Hieronder is een lijst met gegevens opgenomen die BV Rooi als vereniging vastlegt van haar leden:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Straatnaam en huisnummer
 • Postcode
 • Plaats
 • Telefoonnummer(s)
 • Emailadres
 • IBAN
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Lidmaatschapsnummer
 • Team
 • Shirtnummer
 • Sport specifieke diplomagegevens
 • Pasfoto
 • Voor specifieke vrijwilligerstaken: Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Opvragen persoonsgegevens

Je kunt opvragen welke gegevens we van je opslaan en verwerken. Je kunt hiervoor een bericht sturen naar bestuur@bvrooi.info.

Bewaartermijn

BV Rooi bewaart de persoonsgegevens gedurende het lidmaatschap. Wanneer je als lid wordt uitgeschreven blijven de gegevens volgens de wettelijke termijn bewaard.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van het programma Sportlink  voor de ledenadministratie. Met die partij (verwerker) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft. 

Gebruik van cookies

BV Rooi maakt op haar website gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. De cookies worden uitsluitend gebruikt om de werking van de website te verbeteren.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de websites aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hierop geen invloed.

Website

Op de website van BV Rooi tref je een aantal links aan naar andere websites. BV Rooi kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met je gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

Social Media

BV Rooi maakt naast haar eigen website gebruik van social media voor het plaatsen van nieuwsberichten met als doel leden en geïnteresseerden te informeren over BV Rooi-gerelateerde aangelegenheden. BV Rooi heeft geen invloed op welke gegevens via social media verzameld worden en verwijst naar de privacy statements van deze media.

De Sportlink app

De NBB biedt een deel van haar dienstverlening aan door middel van apps. Deze wordt verzorgd door Sportlink. Voor een beschrijving van het privacy reglement van Sportlink verwijzen wij naar de site van Sportlink (www.sportlink.nl).

Zelf afschermen van je persoonsgegevens in de Sportlink app

Wanneer je als lid persoonsgegevens wenst af te schermen in de app van Sportlink, dan kun je dit in de app van Sportlink zelf aangeven. Dit kun je doen onder je persoonlijke gegevenskaart in de app.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent uw gegevens

Je heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen

BV Rooi behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren je dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien BV Rooi een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop BV Rooi je persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit uiteraard kenbaar maken via een berichtgeving op onze website.

Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacy Reglement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

BV Rooi
T.a.v.: het secretariaat
Ds Hoogeveenstraat 4
5491 AV Sint-Oedenrode
bestuur@bvrooi.info 

Uitleg voor vrijwilligers

 • Waarom deze nieuwe Europese wet?
 • Wat wordt van jou als vrijwilliger verwacht?
 • Een paar praktische tips.

Waarom deze nieuwe Europese wet?

Onze wereld wordt steeds digitaler (internet). Naast heel veel voordelen zitten er ook nadelen aan! Denk aan z.g. ‘hacks’ en identiteitsdiefstal. Ieder mens, iedere verenigingslid, stichtingsmedewerker  en iedere medewerker van een (branche-)organisatie heeft het recht dat er met zijn/haar persoonsgegevens zorgvuldig wordt omgegaan. Jij als privépersoon staat met je allerlei soorten persoonsgegevens opgeslagen in honderden databestanden, zelfs zonder dat je daar erg in hebt. Misbruik ligt dus op de loer.

Het gaat heel ver… bijvoorbeeld ook om gegevens die je internet/tv-provider van je vastlegt (waar kijkt hij naar en hoe lang?), het gaat ook om camera’s die je volgen in een winkelstraat, je data via zoekmachines, wifi, gebruik van app’s. Nu ook nog het Internet of Things (IoT). Data te over die ook nog eens verhandeld kunnen worden, dat je er weet van hebt. Dit is niet alleen een Nederlands probleem, het is EU-breed. Daar is nu de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), een Europesche verordening, nieuw beleid op gemaakt. Deze wet gaat per 25 mei 2018 in.

TIP: Bekijk eerst de video.

https://youtu.be/QX3JpbPO2Pg 

Wat wordt van jou als lid en/of vrijwilliger verwacht?

Van vrijwilligers worden de volgende zaken verwacht:

 • Bekijk de video;
 • Houd je aan de regels van de privacy policy;
 • Gebruik de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn afgegeven;
 • Versnipper documenten en verwijder bestanden met persoonsgegevens als deze niet meer bewaard hoeven te worden;
 • Geef nooit persoonsgegevens aan derden zonder verwerkersovereenkomst;
 • Sla nooit persoonsgegevens op op servers of online diensten buiten de EU;
 • Zorg ervoor dat je computer en virussoftware up-to-date zijn en blijven;
 • Wanneer je onregelmatigheden aantreft (bijvoorbeeld een datalek) meld dit dan direct bij bestuur@bvrooi.info.

Een paar praktische tips.

Onderstaande punten gelden voor alle vrijwilligers binnen BV Rooi:

 • Blokkeer altijd je scherm als je je werkplek verlaat;
 • Laat documenten met persoonsgegevens nooit onbeheerd achter op je bureau of op de printer;
 • Kies nooit voor automatisch opslaan van inloggegevens op je computer;
 • Besef dat openbare netwerken niet veilig zijn;
 • Let op wat je deelt via sociale media;
 • Deel niet ongevraagd mailadressen of andere persoonsgegevens;
 • Bedek altijd je webcam om ‘meekijken’ te voorkomen;
 • Gebruik nooit de inlog van een collega en geef je inloggegevens ook niet door aan een collega;
 • Zorg ervoor dat je mobiele telefoon beveiligd is met een wachtwoord.